შპს „ე. მიროგლიო საქართველოს“ (ს.ნ. 403443954) www.dikastore.ge-ის მოხმარების წესები და პირობები

1.ზოგადი წესები

1.1. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ნასყიდობის ხელშეკრულებას, ვირტუალური პლატფორმის გამოყენების პირობებს www.dikastore.ge-სა და მომხმარებელს შორის. ვებსაიტზე www.dikastore.ge შეკვეთის განთავსებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ გაეცნო ზოგად წესებსა და პირობებს და თანახმაა, შეასრულოს მისი ვალდებულებები გამყიდველთან.

1.2.მომხმარებლის იდენტიფიცირება,მისი განცხადების რეპროდუცირების მიზნით, ხდება სარეგისტრაციო ჟურნალებიდან (log ფაილებიდან), რომლებიც განთავსებულია www.dikastore.ge-ს სერვერზე, სადაც სხვა ინფორმაციასთან ერთად, ატვირთულია მომხმარებლის IP მისამართი.

2. ტერმინთა განმარტებები

2.1. გამყიდველი - შპს „ე.მიროგლიო საქართველო“, ს/ნ 403443954.

2.2. კლიენტი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი,რომელიც იყენებს დიკას ონლაინ მაღაზიას (www.dikastore.ge), არ აქვს მნიშვნელობა მომხმარებელი ვებ-საიტს მხოლოდ დათვალიერების მიზნით იყენებს თუ არა. 

2.3.ვებ-საიტი - ვირტუალური პლატფორმა იმპროდუქტების გასაყიდად,რომლებიც განთავსებულია www.dikastore.ge-ზე ან მის ქვედომენებზე.

2.4.ანგარიში - ელ-ფოსტით და პაროლით შექმნილი დანაყოფი ვებ-საიტზე, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გააგზავნოს შეკვეთა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას შემკვეთის შესახებ.

2.5.ფავორიტები - ანგარიშის დანაყოფი, რომელიც საშუალებს აძლევს მომხმარებელს დაამატოს თავისი ფავორიტი პროდუქტები.

2.6. შეკვეთა - ელექტრონული დოკუმენტი,რომელიც წარმოადგენს კონტრაქტს მყიდველს და გამყიდველს შორის, რომლის საშუალებითაც მყიდველი თავისი შეკვეთის შესახებ ვებ-საიტის გამოყენებით აცნობებს მყიდველს. შეკვეთა სამართლებრივი ძალის მქონეა მყიდველისადმი შეკვეთილი საქონლის მიწოდებიდან 14 დღის განმავლობაში.

2.7. საქონელი და მომსახურება - ვებ-საიტიდან გაყიდვისა და შესყიდვის ხელშეკრულების ნემისმიერი საგანი.

2.8. აქციები - ნებისმიერი კომერციული კომუნიკაციაა, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული რაოდენობით შემოთავაზებულ გარკვეულ საქონელსა და მომსახურებას, ან გამყიდველის მიერ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში კომერციული კომუნიკაციისას სპეციალურად შემოთავაზებულ პირობას.

2.9.კონტრაქტი - წარმოადგენს გამყიდველსა და მყიდველს შორის საქონლისა და/ან მომსახურების შესყიდვისა და რეალიზაციისთვის დაშვებულ დისტანციურ კონტრაქტს, რომლის განუყოფელი ნაწილია წინამდებარე ზოგადი წესები და პირობები ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ. კონტრაქტი სამართლებრივ ძალას კარგავს შემკვეთისადმი შეკვეთილი საქონლის მიწოდებიდან 14 დღის განმავლობაში.

2.10.შიგთავსი

ა.ინტერნეტში არსებული ყველა ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტით და ინტერნეტით სარგებლობის საშუალებით.

ბ. ინფორმაცია მომხარებელზე, მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ შენაძენზე, ხელშეკრულებასა და მესამე მხარის ტარიფებზე.

გ.გამყიდველის დეტალები და სხვა ინფორმაცია მის შესახებ.

2.11. ანაზღაურება - ქმედება შპს „ე.მიროგლიო საქართველოს“მხრიდან, აუნაზღაუროს მყიდველს ხარჯი გამყიდველისგან ნასყიდობის ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან მყიდველის მიერ მისი შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში ვებ-საიტის მეშვეობით. ქმედება ხორცილდება მხოლოდ ბანკის ტრანსფერით.

2.12.სპეციფიკაციები - საქონლისა და მომსახურების ყველა მახასიათებლიან / ინფორმაცია, რომელიც აღწერილია ვებ-საიტზე აღწერილობაში და რომელიც წარმოდგენილია მწარმოებლის მიერ.

2.13.მომხმარებელი - ნებისმიერი ადამიანი, რომელმაც ჩატვირთა ვებ-საიტი მის კომპიუტერში.

2.14.შეკვეთა - ნებისმიერი შერჩეული საქონელი და ყველა სხვა ატრიბუტი, რომელიც უკავშირდება კლიენტის / მომხმარებლის მიერ პროდუქტის მიწოდებასა და გადახდას.

2.15 ინტერნეტმაღაზია www.dikastore.ge არის ე.მიროგლიო საქართველოს მფლობელობაში.

2.16. „დიკა“ (DiKA) - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის მიერ რეგისტრირებული სასაქონლე ნიშანი N28825.

2.17. საქართველოს ტერიტორია - საქართველოს იურისდიქციის ფაქტობრივად კონტროლირებადი ტერიტორია.

3.შეკვეთა

3.1 კლიენტს შეუძლია განათავსოს შეკვეთა ვებ-საიტზე ელ-ფოსტის მეშვეობით. შეკვეთის განსახორციელებლად აუცილებელია პროდუქტის მიტანის ზუსტი მისამართის, შემკვეთის საკონტაქტო ინფორმაციის(სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი) მითითება.

3.2 კლიენტი პასუხისმგებელია დაადასტურებს, რომ 3.1 მუხლით გათვალისწინებული პირობები,არის სრული და შეესაბამება სიმართლეს.

3.3 ნებისმიერი საქონელი ან/და სერვისი, რომელიც კალათაშია დამატებული ხელმისწავდომია შეზღუდული რაოდენობით. საქონლის ან/და სერვისის კალათაში დამატება არ ნიშნავს შეკვეთის დარეგისტრირებასა და საქონლის ან/და სერვისის ავტომატურ დაჯავშნას. შეკვეთა აქტიურდება „ყიდვის“ ღილაკის დაჭერისა და იმის შემდეგ,რაც ვებ-საიტი ტვირთავს სრულ ინფორმაციას კონკრეტული შეკვეთის შესახებ (შეკვეთილ იპროდუქტები, მიწოდების თარიღი და მისამართი). ამ ქმედებას აქვს სამართლებრივი ძალა.

მომხმარებელი იღებს წერილს შეკვეთის დადასტურების შესახებ ელ-ფოსტიდან (dika@emiroglio.com); დადადასტურების მიღებისთანავე ხელშეკრულება ითვლება აქტიურად. ხელშეკრულების დადების ადგილად ითვლება გამყიდველის მთავარი ოფისი. ხელშეკრულების თარიღად კი გამყიდველის მიერ დადასტურების წერილის თარიღი. პროდუქტის ადგილზე მიტანა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე (კონტროლირებად ტერიტორიებზე). ხელშეკრულება არ დაიდება საქართველოს ტერიტორიებს მიღმა მითითებულ მისამართებზე.

3.4. შეკვეთისწარმატებითმიღებისშემდეგ, კლიენტიიღებსშეკვეთისდადასტურებისწერილს მის მიერ მითითებულ ელ-ფოსტაზე (შპს „ე. მიროგლიო საქართველო“ არიღებსპასუხისმგებლობასელ-ფოსტაზეხელშეკრულებისდადასტურებისწერილისმიღების შესახებ, თუესპრობლემაგამოწვეულიამომხმარებლისმიერელ-ფოსტისშეცდომითმითითებითანელ-ფოსტისპროვაიდერისტექნიკურიშეფერხებით). ელ-ფოსტითდადასტურებისწერილიშეიცავსინფორმაციას შეკვეთილისაქონლის შესახებ, შეკვეთისნომერს, შეკვეთისთარიღსდადროს. შეკვეთისდადასტურებამდე, იმშემთხვევაშითუდამატებითიინფორმაციაასაჭირო, გამყიდველსაქვსუფლებადეტალურიინფორმაციამოგაწოდოთტელეფონისსაშუალებით. დადასტურებისელ-ფოსტანიშნავსკონტრაქტისძალაშიშესვლას.

3.5 შეკვეთისგანთავსებით, კლიენტიანიჭებსუფლებამოსილებასგამყიდველს, დაუკავშირდესკლიენტსსაჭიროგზითთუამასკონტრაქტიმოითხოვს. კლიენტთანდასაკავშირებლად, გამყიდველმაშეიძლებაგამოიყენოსმესამემხარე(კომერციულიაგენტი, ასისტენტიდაა.შ).

3.6 თუ შეკვეთილი საქონელი შეკვეთით გათვალისიწნებული რაოდენობით არ გააჩნია გამყიდველს ან კლიენტის მიერ წინამდებარე წესების 3.1 მუხლით გათვალისწინებული პირობები არ არის დაცული, გამყიდველსაქვსუფლებაუარითქვას, გააუქმოსკლიენტისაგან მიღებული შეკვეთა, რის შესახებმანდაუყოვნებლივ უნდააცნობოსკლიენტს. შეკვეთისგაუქმებაარცერთმხარეს არაძლევსუპირატესობას მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

3.7 გამყიდველიიტოვებსუფლებასცალმხრივადშეწყვიტოსკონტრაქტიმომხმარებელთანელექტრონულიფოსტით (dika@emiroglio.com).წერილიიგზავნებამომხმარებლისმიერმითითებულელ-ფოსტაზე. იმშემთხვევაში, თუშეკვეთაშიმითითებულისაქონელიანსაქონლებისნაწილიარარისხელმისაწვდომი, ანვერხერხდებაპროდუქტისმიწოდებამიმდინარესამუშაოკვირისგანმავლობაშიგამყიდველმაუნდამოახდინოსკლიენტის/მომხმარებლისინფორმირებამომხმარებლისმიერმითითებულიელ-ფოსტისსაშუალებით.კონტრაქტის შეწყვეტის შემთხვევაში,მყიდველსშესაძლებლობააქვსდაიბრუნოსგადახდილითანხაანაირჩიოსსხვაპროდუქტი. ახლადარჩეულიპროდუქტისფასიგამოაკლდებაწინაპროდუქტისფასს.

3.8 ონლაინმაღაზიისსაშუალებითანაყიდი საქონელიშესაძლებელიადაბრუნდესანგადაიცვალოს „დიკას“ ბრენდირებულმაღაზიაშიანგაიგზავნოსგამყიდველისსაწყობშისაქონლისმიწოდებისდღიდან 14 სამუშაოდღისგანმავლობაში.დასაბრუნებელსაქონელსუნდაახლდესქვითარიანინვოისი. დაბრუნებულისაქონელიუნდაიყოსიმმდგომარეობაშირამდგომარეობაშიცგაიყიდა, ორიგინალიშეფუთვითდაიარლიყით, ყოველგვარიჭუჭყისანკოსმეტიკურიპროდუქტებისკვალისგარეშე.იმშემთხვევაშითუკლიენტსსურსშეცვალოსპროდუქტისზომა, უნდაშეავსოს„გადაცვლისფორმასხვაზომისპროდუქტისთვის“. თუმოთხოვნილიზომისპროდუქტიარსებობს, განხორციელდებაგადაცვლა. თუგადაცვლისფორმაშიარიქნებამონიშნულიახალზომაშიგადაცვლისველი, ჩაითვლება, რომმომხმარებელსარასასურველიპროდუქტისდაბრუნებასურს.თუკლიენტსშეძენილიპროდუქტისსხვაპროდუქტშიგადაცვლასურს, უნდაშეავსოს „სხვამოდელშიგადაცვლისფორმა“. გადაცვლახდებაიმშემთხვევაში, თუარსებობსახალიპროდუქტიშესაბამისიზომით. თუგადასაცვლელიპროდუქტიგადაცვლილი(ახალი) პროდუქტზეიაფიღირს, მყიდველმადარჩენილითანხაანფორმისშევსებისასანპროდუქტისადგილზემიტანისასუნდაგადაიხადოს. სხვაობის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი მყიდველს მიეწოდება ელექტრონულად ელ-ფოსტის მეშვეობით.

საქონლისგადაცვლასანდაბრუნებასთან დაკავსირებული ხარჯები სატრანსპორტოხარჯებიუნდადაფაროსკლიენტმა. საქონელიუნდადაბრუნდესჩეკთანერთად. წინააღმდეგშემთხვევაში, გამყიდველიარაგებსსაქონელზეპასუხს. პროდუქტებიუნდადაბრუნდესმითითებულმისამართებზე:

-მისამართი- ქ. თბილისი, რუსთაველის 40-40 ა და თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-16 კმ, „თბილისი მოლი“.

3.9 3.8 პუნქტშიმითითებულმისამართზედაბრუნებულსაქონელშიგადახდილითანხისდაბრუნებაუნდამოხდესბანკისმეშვეობითსაწყობშიპროდუქტისმიღებიდან 14 სამუშაოდღისგანმავლობაში. მომხმარებლისსაბანკოანგარიშისდეტალებიწარმოდგენილიუნდაიყოსდასაბრუნებელფორმაში. წინააღმდეგშემთხვევაში, გამყიდველიარაგებსპასუხსბანკისარასწორადმითითებულრეკვიზიტებზე. კლიენტსაუნაზღაურდებასაქონლის შესაძენად გადახდილითანხა.

3.10 იმშემთხვევაში, თუკლიენტისმიერშეკვეთილიდაშეძენილისაქონელიგამყიდველის მიერ არ იქნება მიწოდებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მისამართზე და დროში, ესუკანასკნელივალდებულიაშეატყობინოსკლიენტსდა 7 დღის (ათვლაიწყებაიმდღიდანროდესაცკლიენტიხელშეკრულებისგაწყვეტისსურვილსგამოთქვამს) განმავლობაშიაუნაზღაუროს მის მერ გადახდილითანხა.

3.11 კლიენტსშეუძლიაშეკვეთაზეუარისთქმადაარეკისრებავალდებულებაგამოამჟღავნოსმიზეზი. შეკვეთისგაუქმებაშესაძლებელიასაქონლისმიღებიდან 14 დღისგანმავლობაში, ტელეფონისანვებ-საიტზე www.dikastore.ge მითითებულიელ-ფოსტისსაშუალებით. შეკვეთის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების სამართლებნრივი ძალის შესაძენად კლიენტი ვალდებულიაწარმოადგინოს: შეკვეთისნომერი, წინამდებარე წესების 3.1 მუხლით გათვალისწინებული რეკვიზიტები, შეკვეთისღირებულებადაამავდროულად შეავსოსსაქონლისდაბრუნებისფორმა, რომელიცშეკვეთისმიტანისასგადაეცემა. შეკვეთის გაუქმებასთან დაკავშირებული ნებისმიერისაბანკოდანახარჯების ანაზღაურება მყიდველის მოვალეობას წარმოადგენს.

3.12. პრეტენზის საფუძვლიანია შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მყიდველის მიერ შეძენილი პროდუქცია არ შეესაბამება კონტრაქტით გათვალისწინებულ საქონელს;

ბ) საქონელი დეფექტურია;

გ) შეძენილი საქონელი არ არის იმ რაოდენობით რაც შეკვეთით იყო გათვალისწინებული;

დ)შეშენილისაქონლის ზომა დაფერიშეუსაბამობაშეკვეთილთან;

ე) მყიდველს მიეწოდა ტრანპორტირების შედეგად დაზიანებული საქონელი;

3.13 პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში მყიდველი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდებიდან 14 დღის მანძილზე პრეტენზიაგამოაქვეყნოსგამყიდველისვებ-საიტზე (www.dikastore.ge) განთავსებულელ-ფოსტაზე და საქონელი ამავე ვადაში დააბრუნოს წინამდებარე წესების 3.8 მუხლის შესაბამისად.

3.14 დასაბუთებული პრეტენზიისშემთხვევაში, კლიენტსუფლება აქვს აირჩიოსდა მიიღოს იგივესახეობის საქონელინებისმიერიზომისა დაფერისმის მიერ გადახდილი თანხის ფარგლებში. ელექტრონულიმაღაზიისკონსულტანტსაქვსუფლებაკლიენტსანაზღაურებისსახითერთიანრამდენიმესხვასაქონელიშესთავაზოს. თუშეთავაზებულიპროდუქტისფასიდასაბრუნებელიპროდუქტისფასზემაღალია, კლიენტმაუნდააანაზღაუროსფასისსხვაობა.

3.15 შეძენილი პროდუქციის გაცვლის ან დაბრუნების შემთხვევაში ტრანსპორტირების ხარჯები ეკისრება კლიენტს. გარდა ისეთი შემხვევებისა, როდესაც გაცვლა ან უკან დაბრუნების საფუძველი გამყიდველის ბრალეულობითაა გამოწვეული.

4. გადახდის წესები

4.1. კლიენტი იხდის პროდუქტის სრულ ფასს, რომელიც განთავსებულია გამყიდველის ვებ-საიტზე. კლიენტის მიერ, ნასყიდობით გათვალისწინებული თანხის ნაწილობრივი გადახდის შემთხვევაში კონტრაქტი აქტიურად არ ჩაითვლება და გადახდილი თანხა მისივე ხარჯებით დაუბრუნდება.

4.2. მყიდველის მერ შეძენილი საქონლის ღირებულების გადახდის დადასტურდება ნიშნავს გამყიდველის საბანკო ანგარიშზე თანხის დასმას ან კურიერისთვის თანხის გადაცემას.

4.3. გადახდის ტიპი მიეთითება მყიდველის მიერ შეკვეთის გაკეთებისას.

4.4. გადახდასთან დაკავშირებული საბანკო მომსახურების თანხები ეკისრება კლიენტს.

4.5. შეკვეთილ პროდუქზე გადახდა შესაძლებელია შემდეგი ფორმებით:

- თანხის გადარიცხვა გამყიდველის საბანკო ანგარიშზე;

- ნაღდი ფულით, საქონლის ღირებულების ადგილზე გადახდით კურიერის მიერ საქონლის ადგილზე მიიტანის შემდეგ. გადახდის ეს მეთოდი გამოიყენება მაშინ, როდესაც კლიენტს არჩეული აქვს „გადახდა მიტანისას“. ამ მეთოდის გამოყენებისას გამყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ ასახოს ადგილზე მიტანისას გადახდილი თანხა ჩეკის სახით მყიდველის ელ - ფოსტაზე.

4.6. ყოველ შეკვეთილ პროდუქტზე, მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს თანხის ის ოდენობა რომელიც შეკვეთის დადასტურებისას ადევს პროდუქტს.

4.7. საბანკო და სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები საქონლის ფასში არ შედის და იგი კლიენტმა უნდა გადაიხადოს.

5. საქონლის მიტანა

5.1. მიტანას უზრუნველყოფს საკურიერო კომპანია შპს „ნიუ ფოსტ ინტერნეიშენელ ჯორჯია» ს/კ 404477507 (შემდგომში „კურიერი“) მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე.

5.2. მიტანა ხორციელდება მხოლოდ შეკვეთის დადასტურების შემდეგ. შეკვეთილი საქონლის შეკვეთისას, მომხმარებელს მიუვა შეტყობინება ელ-ფოსტაზე. საქონელი გადაეცემა კურიერს მითითებულ ადგილზე ტრანსპორტირებისათვის. კურიერის საგადასახადო დოკუმენტი არის დასტური იმისა, რომ შეკვეთილი საქონელი მყიდველმა ჩაიბარა.

5.3. ადგილზე მიტანა ხდება შეკვეთის დადასტურებიდან 2-დან 6 სამუშაო დღემდე. ყველა შეკვეთა უნდა ადგილზე უნდა იყოს მიტანილი „შემოწმების“ შესაძლებლობით.

5.4. ადგილზე მიტანის საფასური კლიენტის მიერ უნდა იქნას გადახდილი მოცემული წესების დაცვით.

ა) მიტანისას პროდუქტის საფასურია

-100 ლარამდე - X ლარი ??

-100 ლარიდან - XX ლარი ??

5.5. კურიერის მიერ შეკვეთის ადგილზე მიტანის შესახებ კლიენტისათვის შეტყობინების ჩაბარებიდან 10 დღის განმავლობაში შეკვეთა ინახება საკურიერო ოფისში. ამ ვადაში კლიენტის მიერ შეკვეთილი საქონლის მისაღებად გამოუხადებლობის შემთხვევაში, კონტრაქტი ითვლება კლიენტის მიზეზით შეწყვეტილ კონტრაქტად.

5.6 „შემოწმების“ არჩევანი არის კლიენტის უფლება შეამოწმოს მიტანილი პროდუქტი საქონელოს ჩაბარებამდე -„შეამოწმე სანამ გადაიხდი“).

6. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება და დაცვა

დამოკიდებულება პერსონალურ ინფორმაციებისადმი

6.1. შპე „ე.მიროგლიო საქართველო“ არის კანონიერი ადმინისტრატორი და აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას საიტზე შემოსული ინდივიდებისგან და იღებს პასუხისმგებლობას დაიცვას მომხმარებლის კონფიდენციალურობა.

6.2. ნებისმიერი კლიენტი, რომელმაც გამოიყენა გამყიდველის ვებ-საიტი და მისი სერვისი, ნიშნავს, რომ იგი უკვე გაეცნო პერსონალურ ინფორმაციისადმი გამყიდველის დამოკიდებულებას და ეთანხმება მას.

6.3. ინფორმაცია, რომელსაც გამყიდველი ითხოვს სამართლებრივი ურთიერთობის მხარის რეკვიზიტების სახით, წარმოდგენს მხოლოდ იმ ინფორმაციას რაც აუცილებელია მყიდველთან კონტარქტის შესადგენად და რაც მოცემულია წინამდებარე წესების 3.1 მუხლში. გამყიდველის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავს მინიმალურ ინფორმაციას კლიენტის შესახებ („ინფორმაციის მინიმალიზაცია“) და არ შეიცავს პერსონალური ინფორმაციის განსაკუთრებულ კატეგორიას („სენსიტიური ინფორმაცია“).

6.4. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც გამყიდველი ითხოვს მყიდველისაგან, კავშირშია იმ სერვისებთან, რომელსაც გამყიდველის ონლაინ მაღაზია გთავაზობთ. კლიენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციები გამოიყენება მხოლოდ კონტაქტით გათვალისწინებული მიზნებისათვის.

6.5. გამყიდველი ვალდებულია, მყიდველისაგან მიღებული პერსონალური ინფორმაცია დაიცვას არაავტორიზებული და უკანონო შეღწევისაგან. მიღებული ინფორმაციების დასაცავად გაატაროს ყველა ტექნიკური ზომა.

6.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძველი

პერსონალური ინფორმაციების დამუშავების საფუძვლებია:

ა) კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება:

ბ) კლიენტის, როგორც მომხმარებლის რეგისტრაცია;

გ) ონლაინ-მაღაზიაში რეგისტრაცია;

დ) სარეკლამო ინფორმაციების მიწოდება

6.7 პერსონალური ინფორმაციების დამუშავების მიზნები

გამყიდველის მიერ კლიენტების პერსონალურ ინფორმაცის დამუშავება გამოწვეულია:

- მომხმარებლების ონლაინ მაღაზიაში რეგისტრირების ადმინისტრირებისთვის;

- ნასყიდობის ხელშეკრულების შემდგომი განვითარების, განხორციელებისა და რეალიზაციის მიზნით, რომელიც იდება გამყიდველსა და კლიენტებს შორის ონლაინ მაღაზიის გამოყენებით;

- მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონლის იდენთიფიცირებისათვის;

- სარეკლამო შინაარსის წერილების შეთავაზებებზე/სტატიებზე/, რომელიც მიმართულია კლიენტებზე;

- რე-მარკეტინგის გამოყენებაზე, ფეისბუქის ჩათვლით;

- კლიენტის მოსაზრებების გათვალისწინებზე შემოთავაზებულ პროდუქტზე;

- ონლაინ მაღაზიის სტატსიტიკის ან სხვაგვარი ანალისიზის მიზნით;

- წინამდებარე წესებში დამატებების, ცვლილებების, კონფიდენციალლურობის პოლიტიკაში, დამატებების, ცვლილებების ან სერვისის წესებში დამატებების, ცვლილებების შესახებ შეტყობინების მიზნით.

6.8 როგორ გროვდება პერსონალური ინფორმაცია

კლიენტები ნებაყოფლობით წარმოადგენენ პირად ინფორმაციას გამყიდველის ვებ-საიტის - www.dikastore.ge -ს გამოყენებით. კლიენტის/მომხმარებლის მიერ სერვისის ველების შევსება, რომელიც სავალდებულოა შემდგომი სამართლებრივი ურთიერთობებისათვის, წარმოადგენენ კლიენტის/მომხმარებლის ინფორმაციას, რომელსაც ადმინისტრატორი იყენებს შესყიდვისა და გაყიდვის ხელშეკრულების შესადგენად ამ ამ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მიზნით. პერსონალური ინფორმაციის წარდგენით, მომხმარებელი თანახმაა მიიღოს შეკვეთის დადასტურება ელ-ფოსტით. მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია უნდა იყოს გამოყენებული კონკრეტული შეკვეთის ადმინისტრირებისათვის. კლიენტის/მომხმარებლის თანხმობა ავტომატურად გულისხმობს გამყიდველის უფლებას მიაწოდოს მას სარეკლამო წერილები და შეთავაზებები ელ-ფოსტის მეშვეობით.

6.9. პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადები

გამყიდველი, შპს „ე. მიროგლიო საქართველო“, ვალდებულია დაიცვას მის ხელთ არსებული კლიენტის ყველა პერსონალური ინფორმაცია თანახმად საქართველოს კანონისა „პერსონალურ ინფორმაციათა დაცვის შესახებ“. მარკეტინგული მიზნებისთვის შექმნილი ინფორმაცია უნდა განადგურდეს დაუყოვნებლივ, კლიენტის/მომხმარებლის პირველსავე მოთხოვნისთანავე.

თანხმობის შემთხვევაში, მომხმარებელი მითითებულ ელ-ფოსტაზე მიიღებს მარკეტინგულ შემოთავაზებებს.

6.10. მომხმარებლების მიერ წარმოდგენილი პირად ინფორმაციაზე წვდომა

როგორც პირადი ინფორმაციის ადმინისტრატორი, შპს „ე.მიროგლიო საქართველო“ იღებს ვალდებულებას, რომ მარკეტინგული მიზნებისთვის არ გაყიდის, არ გაუზიარებს კლიენტის პერსონალურ ინფორმაციას მესამე პირს. ამ ინფორმაციაზე წვდომა მხოლოდ ავტორიზებულ პირებს შეუძლიათ.

შპს „ე. მიროგლიო საქართველოს“ აკრძალული აქვს მის ბაზაში დაცული მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის მესამე პირისთვის გადაცემა მომხმარებლის ნებართვის გარეშე, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით მკაცრად განსაზღვრული წესებისა.

www.dikastore.ge-ს თანამშრომლები პირობას დებენ, რომ პატივისცემით მოეპყრობიან მომხმარებლის პერსონალურ ინფორმაციას.

6.11 უფლებები წვდომაზე, პირადი ინფორმაციის შესწორებასა და წაშლაზე

კლიენტებს/მომხმარებლებს უფლება აქვთ ნებისმიერ დროს მოითხოვოს:

6.11.1.მისი პერსონალური ინფორამიიც მთლიანი ბაზა;

6.11.2. მის შესახებ არსებული პერსონალურ საინფორმაციო ბაზაში შესწორება, დამატება;

6.11.3. ინფომრაციის წაშლა.

6.11.4. ზემოთ აღნიშნული ქმედებების შესასრულებლად, მომხმარებელი ვალდებულია წერილობით, ადმინისტრატორისაგან მოითხოვოს ნებისმიერი ზემოჩამოთვლილი ქმედების შესრულება. წერილი უნდა შეიცავდეს:

ა). განმცახდებლის სახელს, მისამართს და პიროვნების იდენთიფიკაციისათვის განკუთვნილ ინფორმაციას;

ბ). მოთხოვნის აღწერას;

გ)ინფორმაციის მიღების სასურველი ფორმა;

დ). ხელმოწერას, შევსების თარიღს;

ე). თუ განცხადება წარმომადგენლის მიერაა წარმოდგენილი, აუცილებელია სანოტარო წესით დამოწმებული რწმუნებულების წარმოდგენა;

განაცხადი უნდა გაიგზავნოს რეგისტრირებული ფოსტით ან კურიერით. იმ მისამართზე, სადაც ადმინისტრატორის მიერ რეგისტრირებული ოფისია განთავსებული.

ადმინისტრატორი, განცახდების მიღებიდან ერთი თვის განმავლობაში ვალდებულია მიიღოს გადაწყვეტილება და აცნობოს ამის შესახებ განმცხადებელს.

შეტყობინების გაგზავნა შესაძლებელია როგორც ელ-ფოსტით, ასევე ნებისმიერი საკურიერო სამსახურის მეშვეობით.

6.12 გასაჩივრების უფლება

მომხმარებელი უფლებამოსილია:

შპს „ე. მიროგლიო საქართველოს“ ადმინისტრატორთან გაასაჩივროს პერსონალური ინფორმაციის შესახებ მის მიერ დარღვევად მიჩნეული ნებისმიერი საკითხი, ადმინისტრატორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კი გაასაჩივროს (ასეთი სურვილის შემთხვევაში) თანახმად საქართველოს კანონისა „პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ“ მინიჭებული წესების შესაბამისად პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორთან.

7.ფორს მაჟორული გარემოებები

7.1. ფორსმაჟორული გარემოებების შემთხვევაში, მხარეები თავისუფლდებიან საკონტრაქტო ვალდებულებების შესრულებისგან.

7.2. ფორსმაჟორული გარემოების 14 დღეზე მეტი დროით გაგრძელების შემთხვევაში, წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყვეტილად ითვლება და მხარეები თავისუფლდებიან ურთიერთვალდებულებებისაგან.

8. დავების გადაწყვეტის წესები

8.1. ნებისმიერი დავა მხარეებს შორის წყდება მოლაპარაკების გზით. შედეგის მიუღწევლობის შემთხვევაში კი - სასამართლო წესით.

------------------------------------------------------------

წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული კითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ ელ-ფოსტაზე dika@emiroglio.com