შპს ე. მიროგლიო საქართველო, ს/ნ 404543954 - ზოგადი წესები და პირობები

ონლაინ მაღაზიის მოხმარებისთვის - www.dikastore.ge

ზოგადი

1. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს საქონლისა( www.dikastore.ge) და მისი ქვედომენების გასაყიდად ვირტუალური პლატფორმის გამოყენების ზოგად წესებსა და პირობებს ან პირობებს, რომლებიც ადგენს მოხმარების წესებს, მათ შორის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების დადებას მოცემულ ელექტრონულ მაღაზიასთან. ვებსაიტზე www.dikastore.ge შეკვეთის განთავსებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ გაეცნო ზოგად წესებსა და პირობებს, თანახმაა, შეასრულოს მისი ვალდებულებები გამყიდველთან და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ დაიცვას ისინი.

2. ზოგად წესებსა და პირობებზე დათანხმებისა და შეკვეთის განთავსებისთვის კლიენტის/მომხმარებლის იდენტიფიცირება, მისივე განცხადების რეპროდუცირების მიზნით, ხდება www.dikastore.ge - ის სერვერზე შენახული ჟურნალის ფაილების (Log ფაილების) მეშვეობით, სადაც ინახება როგორც კლიენტის/მომხმარებლის IP მისამართი, ისე ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია.

2. ტერმინთა განმარტებები

2.1. გამყიდველი - შპს „ე.მიროგლიო საქართველო“, ს/ნ 403443954 ან “ე.მიროგლიო საქართველოს” თითოეული პარტნიორი, რეგისტრირებული ოფისითა და მენეჯმენტის მისამართით: რუსთაველის 40, თბილისი, საფოსტო ინდექსი: 0108, VAT: 404543954

2.2 კლიენტი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი ან სხვა სამართლებრივი სუბიექტი, რომელიც იყენებს ონლაინ მაღაზია დიკას ნებისმიერი გზით, მოიცავს მაგრამ არ ზღუდავს მისი დათვალიერებით, შეკვეთების გაფორმებით, საქონლის ყიდვით, დაბრუნებითა და სხვა. კლიენტს (The Client) შეუძლია ისარგებლოს მომხმარებლის (the User) უფლებებით, რომლებიც გათვალისწინებულია წინამდებარე ზოგადი წესებითა და პირობებით, იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს წინამდებარე ზოგადი პირობების 2.13 პუნქტის განმარტებას.

2.3. ვებ-საიტი - ვირტუალური პლატფორმა იმ პროდუქტების გასაყიდად, რომლებიც განთავსებულია www.dikastore.ge-სა ან მის ქვედომენებზე.

2.4.ანგარიში - ელ-ფოსტით და პაროლით შექმნილი დანაყოფი ვებ-საიტზე, რომელიც კლიენტს/მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გააგზავნოს შეკვეთა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას შემკვეთის შესახებ.

2.5 ბანკი - არის საკრედიტო დაწესებულება საკრედიტო ინსტიტუტების აქტის /LCI/ მნიშვნელობით, რომელსაც გაცემული საბანკო ლიცენზიის მიხედვით უფლება აქვს გახსნას, აწარმოოს და დახუროს ანგარიშები ქართულ ლარში და/ან უცხოურ ვალუტაში, განახორციელოს და მიიღოს გადახდები. ანგარიშის მფლობელისთვის: განახორციელოს გადახდის სერვისები, გასცეს საბანკო ბარათები და გადახდის სერვისები ამ ბარათების მოქმედი მოთხოვნების შესაბამისად, მათ შორის გადახდის სისტემების გამოყენებით, რომლებიც უშვებენ დისტანციურ გადახდას, ელექტრონულად ან სხვა კანონით რეგულირებული გზით, რაც შესაძლებელს ხდის შესრულებული გადახდის დამოწმებას.

2.6.შეკვეთა - ელექტრონული დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს გამყიდველსა და კლიენტს/მომხმარებელს შორის კომუნიკაციის ფორმას, რომლის მეშვეობითაც კლიენტი/მომხმარებელი ვებსაიტის გამოყენებით გამყიდველს ვებ-გვერდიდან საქონლისა და მომსახურების შეძენის შესახებ აცნობებს.

2.7. საქონელი და მომსახურება - ვებ-საიტიდან გაყიდვისა და შესყიდვის ხელშეკრულების ნემისმიერი საგანი.

2.8. შემოთავაზებები – ნებისმიერი კომერციული კომუნიკაცია, რომელიც მიზნად ისახავს გარკვეული საქონლისა და/ან მომსახურების რეკლამირებას, რომლებიც წარმოდგენილია შეზღუდული რაოდენობით; იმ გამონაკლისით, თუ კომერციულ კომუნიკაციაში სხვაგვარად არ არის მითითებული გამყიდველის მიერ განსაზღვრული დროის განმავლობაში.

2.9.კონტრაქტი - წარმოადგენს გამყიდველსა და კლიენტს/მომხმარებელს შორის საქონლისა და/ან მომსახურების შესყიდვისა და რეალიზაციისთვის დადებულ დისტანციურ კონტრაქტს, რომლის განუყოფელი ნაწილია წინამდებარე ზოგადი წესები და პირობები ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ.

2.10.შიგთავსი

ა.ვებსაიტზე არსებული ყველა ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია ინტერნეტით და ინტერნეტ კავშირის მქონე მოწყობილობის გამოყენებით

ბ. ინფორმაცია მომხმარებელსა და დაკავშირებულ საქონელთან და/ან მომსახურებასთან და/ან მოქმედ ტარიფებთან მესამე მხარისგან, რომლებთანაც გამყიდველმა გარკვეული ფორმით დადო პარტნიორობის ხელშეკრულებები.

გ. გამყიდველის დეტალები და ამასთან დაკავშირებული სხვა მონაცემები

2.11. თანხის დაბრუნება - ქმედება შპს “ე.მიროგლიო საქართველოს” ქმედება კლიენტისთვის/მომხმარებლისთვის თანხის დაბრუნებაზე, ვებ-გვერდიდან ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების გაუქმების ან შეუსრულებლობის შედეგად, განხორციელებული მხოლოდ საბანკო ტრანსფერით.

2.12 სპეციფიკაციები – საქონლისა და მომსახურების ყველა მახასიათებელი ან/და აღწერილობა, მითითებული მათი აღწერილობის გრაფაში, რომელიც, თავის მხრივ, მოწოდებულია მწარმოებლის მიერ.

2.13 მომხმარებელი - განმარტება შეესაბამება მომხმარებლის დაცვის შესახებ კანონის (შემდგომში CPA) მეცამეტე მუხლის, პირველი პუნქტის განმარტებას და ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, რომელიც ყიდულობს პროდუქტს ან იღებს მომსახურებას ონლაინ მაღაზიისგან, რომლებიც არ არის განკუთვნილი კომერციული ან პროფესიონალური საქმიანობისთვის. და ასევე ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, როგორც გამყიდველთან ხელშეკრულების მხარეს, რომელიც მოქმედებს მისი კომერციული ან პროფესიული საქმიანობის გარეთ.

2.14 ონლაინ მაღაზია - ონლაინ მაღაზიაwww.dikastore.ge არის გამყიდველის ონლაინ მაღაზია დღგ-ის აქტის პირველი მუხლის 87-ე პუნქტის სამართლებრივი განმარტებით. ტერმინები 'ონლაინ მაღაზია' და 'ელექტრონული მაღაზია' ექვივალენტურია.

3.შეკვეთა

3.1 კლიენტს/მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს შეკვეთა ვებ-საიტზე ელ-ფოსტის მეშვეობით, შეკვეთის განსახორციელებლად აუცილებელია პროდუქტის მიწოდების ზუსტი მისამართის, შემკვეთის საკონტაქტო ინფორმაციის (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) მითითება.

3.2 კლიენტი/მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას, რომ შეძენის აქტის ყველა დეტალი, რომელიც მან დააფიქსირა შეკვეთისას და გაუგზავნა გამყიდველს, არის ჭეშმარიტი, სრული და შესაბამისი შეკვეთის გაგზავნის დროისათვის.

3.3 ნებისმიერი საქონელი ან/და სერვისი, რომელიც კალათაშია დამატებული ხელმისწავდომია შეზღუდული რაოდენობით. საქონლის ან/და სერვისის კალათაში დამატება არ ნიშნავს შეკვეთის დარეგისტრირებასა და საქონლის ან/და სერვისის ავტომატურ დაჯავშნას. შეკვეთა აქტიურდება „ყიდვის“ ღილაკის დაჭერით და მას შემდეგ, რაც ვებ-საიტი სრულ ინფორმაციას ჩატვირთავს კონკრეტული შეკვეთის შესახებ (შეკვეთილ პროდუქტები, თარიღი დამიწოდების მისამართი). ამ ქმედებას აქვს სამართლებრივი ძალა. კლიენტი იღებს წერილს შეკვეთის დადასტურების შესახებ ელ-ფოსტიდან (online.georgia@dika.com); დადასტურების მიღებისთანავე ხელშეკრულება ითვლება დადებულად. ხელშეკრულების გაფორმების ადგილად ითვლება გამყიდველის მთავარი ოფისი, ხოლო ხელშეკრულების თარიღად - გამყიდველის მიერ დადასტურების წერილის გაგზავნის თარიღი. პროდუქტის ადგილზე მიტანა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე (კონტროლირებად ტერიტორიებზე), რომელსაც მიუთითებს კლიენტი/მომხმარებელი. ხელშეკრულება არ დაიდება საქართველოს ტერიტორიებს მიღმა მითითებულ მისამართებზე.

3.4 შპს „ე. მიროგლიო საქართველო“ არ იღებს პასუხისმგებლობას ელ-ფოსტაზე ხელშეკრულების დადასტურების წერილის მიღებაზე, თუ ეს პრობლემა გამოწვეულია მომხმარებლის მიერ ელ-ფოსტის შეცდომით მითითებით ან ელ-ფოსტის პროვაიდერის ტექნიკური შეფერხებით. ელ-ფოსტით დასტურის წერილი შეიცავს ინფორმაციას შეკვეთილი საქონლის შესახებ, შეკვეთის ნომერს, შეკვეთის თარიღსა და დროს.

3.5 შეკვეთის განთავსებით, კლიენტი ანიჭებს უფლებამოსილებას გამყიდველს, დაუკავშირდეს კლიენტს საჭირო გზით თუ ამას მოითხოვს შეკვეთა ან კონტრაქტი. კლიენტთან დასაკავშირებლად, გამყიდველმა შეიძლება გამოიყენოს მესამე მხარე (კომერციული აგენტები / ასისტენტი / ქოლცენტრის ოპერატორები და ა.შ).

3.6 გამყიდველი იტოვებს უფლებას, რომ უარი თქვას კლიენტის/მომხმარებლის შეკვეთის შესრულებაზე ან/და გააუქმოს იგი, რაზეც მას უნდა შეატყობინოს, თუ: შეკვეთილი პროდუქციის თანხა არ არის ასახული გამყიდველის ანგარიშზე ონლაინ გადახდისთვის; კლიენტის მიერ ვებ-გვერდზე მოწოდებული მონაცემები არასრული ან/და არასწორია.ამ შემთხვევაში უარის თქმა, შესაბამისად, შეკვეთის გაუქმება, არ წარმოშობს რაიმე პასუხისმგებლობას ან შემდგომ ვალდებულებას რომელიმე მხარის მიერ მეორეს წინაშე. ამგვარად, არც ერთ მათგანს არ აქვს უფლება მოითხოვოს კომპენსაცია მეორე მხარისგან შეკვეთის გაუქმებისთვის.

3.7 გამყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მომხმარებელთან ელექტრონული შეტყობინებით /e-mail/ მისამართიდან online.georgia@dika.com, გაგზავნილი მომხმარებლის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე, იმ შემთხვევაში, თუ მისი შეკვეთის ნაწილი ან მთლიანად შეკვეთილი პროდუქცია არ არის ხელმისაწვდომი, ან არ შეიძლება მიწოდებული იყოს გამყიდველის კონტროლის მიღმა არსებული მიზეზების გამო. შეკვეთილი საქონლის ხელმისაწვდომობის არარსებობის შემთხვევაში, გამყიდველი 5 სამუშაო დღის განმავლობაში აცნობებს მომხმარებელს/კლიენტს მისი ამოწურვის შესახებ შეტყობინების გაგზავნით მომხმარებლის/კლიენტის მიერ მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე. იმ შემთხვევაში, თუ გადარიცხვა განხორციელდა გამყიდველის ანგარიშზე, კლიენტს/მომხმარებელს შეტყობინებით/ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე online.georgia@dika.com შეუძლია აირჩიოს გადახდილი თანხის ანაზღაურების ოფცია, ან აირჩიოს სხვა მარაგში არსებული საქონელი. სამომხმარებლო ფასიდან გამოიქვითება შერჩეული ახალი პროდუქტის ფასი.

3.8. ონლაინ მაღაზიის საშუალებით ნაყიდი საქონელი შესაძლებელია დაბრუნდეს ან გადაიცვალოს დიკას ბრენდირებულ მაღაზიაში ან გაიგზავნოს გამყიდველის ცენტრალურ საწყობში საქონლის მიწოდების დღიდან 14 სამუშაო დღის განმავლობაში.დასაბრუნებელ საქონელს უნდა ახლდეს ქვითარი ან ინვოისი. დაბრუნებული საქონელი უნდა იყოს იმ მდგომარეობაში რა მდგომარეობაშიც გაიყიდა, ორიგინალი შეფუთვითა და იარლიყით, ყოველგვარი ჭუჭყის ან / და კოსმეტიკური პროდუქტების კვალის გარეშე.

იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს/მომხმარებელს სურს პროდუქტის სხვა ზომაში გაცვლა, აუცილებელია შეავსოს 'პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლის ფორმა', რომელიც ხელმისაწვდომია გამყიდველის ვებსაიტის შემდეგ განყოფილებაში - დაბრუნება & გადაცვლაDiKa Fashion (dikastore.ge)


ჩანაცვლება ხდება სხვა ზომაში გაცვლის ფორმის წარდგენიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში, იმ შემთხვევაში, თუ ახლად მითითებული ზომა ხელმისაწვდომია. გაცვლის ფორმაში შეკვეთილი პროდუქტის ზომის შეცვლის გრაფა თუ გასაგებად და თვალსაჩინოდ არ არის აღნიშნული, მაშინ ავტომატურად ითვლება, რომ პროდუქტი დაბრუნდა.

თუ კლიენტს შეძენილი პროდუქტის სხვა პროდუქტში გადაცვლა სურს, უნდა შეავსოს “პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლის ფორმა” , რომელიც ხელმისაწვდომია გამყიდველის ვებსაიტზე: დაბრუნება & გადაცვლაDiKa Fashion (dikastore.ge)

სხვა პროდუქტში გადაცვლა ხდება 7 სამუშაო დღის განმავლობაში, იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული ახალი პროდუქტი შესაბამისი ზომით მარაგშია იმ თარიღიდან, როცა ფორმა შეივსო. თუ გადასაცვლელი პროდუქტი გადაცვლილ(ახალ) პროდუქტზე იაფი ღირს, მყიდველმა დარჩენილი თანხა ან ფორმის შევსებისას უნდა გადაიხადოს, ან პროდუქტის ადგილზე მიტანისას. უფრო დაბალი ღირებულების ნივთით ჩანაცვლების შემთხვევაში, შპს “ე.მიორგლიო საქართველოს” არ ევალება შეცვლილი ნივთისა და ორიგინალური შესყიდვის ფასის სხვაობის დაბრუნება.

საქონლის გადაცვლას ან დაბრუნებასთან დაკავშირებული სატრანსპორტო ხარჯები უნდა დაფაროს კლიენტმა/მომხმარებელმა. საქონელი უნდა დაბრუნდეს ქვითართან ერთად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამყიდველი არ აგებს დაკარგულ საქონელზე პასუხს. პროდუქტები უნდა დაბრუნდეს მითითებულ მისამართზე:

შპს “ე.მიროგლიო საქართველო” - დიკას ოფისი

რუსთაველის 40 ა

თბილისი, საქართველო.

3.9 ცენტრალურ საწყობში დაბრუნებული საქონლის თანხის დაბრუნება პუნქტ 3.8-ში მითითებულ მისამართზე უნდა განხორციელდეს საბანკო გადარიცხვით ცენტრალურ საწყობში საქონლის მიღების დღიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში. საბანკო ანგარიშის დეტალები, რომლითაც მყიდველს სურს თანხის მიღება, მითითებული უნდა იყოს დაბრუნების ფორმაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შპს “ე.მიორგლიო საქართველო” პასუხს არ აგებს ბანკის არასწორად მითითებულ რეკვიზიტებზე. საბანკო ბარათით გადახდისას და თანხის დაბრუნების საჭიროებისას თანხა დაბრუნდება კლიენტის/მომხმარებლის მიერ დაბრუნება/გადაცვლის ფორმაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე. შეძენილი საქონლის ღირებულების დაბრუნების შემთხვევაში, რომლისთვისაც კლიენტმა/მომხმარებელმა მოითხოვა ინვოისი, თანხა ბრუნდება იმ პირის მითითებულ საბანკო ანგარიშზე, რომლის სახელზეც გაიცა ინვოისი.

3.10 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი და წინასწარ გადახდილი საქონელი ან/და სერვისი ვერ მიეწოდება მას, გამყიდველი აცნობებს კლიენტს/მომხმარებელს ამის შესახებ და უბრუნებს მომხმარებლის ანგარიშზე უკვე გადახდილი საქონელის და/ან მომსახურების ღირებულებას 7(შვიდი) დღის ვადაში იმ თარიღიდან, როდესაც გამყიდველმა დაადგინა ეს ფაქტი, ან იმ თარიღიდან, როდესაც კლიენტმა/მომხმარებელმა ცალსახად გამოხატა სურვილი შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

3.11მომხმარებელს უფლება აქვს უარი განაცხადოს მომხმარებელთა დაცვის აქტის / CPA / 50-ე მუხლის მიხედვით. მომხმარებელს შეუძლია უარი თქვას შეკვეთაზე უარის თქმის მიზეზების დასახელების გარეშე. შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით online.georgia@dika.com, საქონლის მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში.

შეკვეთის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების სამართლებრივი ძალის შესაძენად მომხმარებელი ვალდებულია წარმოადგინოს: შეკვეთის ნომერი, შეკვეთისას მითითებული ტელეფონის ნომერი, სახელი და გვარი, რომლითაც რეგისტრირებულია საიტზე, ელ-ფოსტა, რომლითაც რეგისტრირებულია საიტზე, შეკვეთის ღირებულება; ამავდროულად მან უნდა შეავსოს საქონლის დაბრუნება/გადაცვლის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია გამყიდველის ვებ-საიტის შემდეგ სექციაში: დაბრუნება & გადაცვლაDiKa Fashion (dikastore.ge)

საქონლის დაბრუნების ხარჯებს მომხმარებელი ანაზღაურებს. 54-ე პუნქტის მე-3 პარაგრაფის(ZZP) მიხედვით, გამყიდველი არ ანაზღაურებს მომხმარებლის დამატებით ხარჯებს. კლიენტს აქვს ვალდებულებები მუხლ 55 ZZP - ის მიხედვით. საქონელი უნდა დაბრუნდეს 14 დღის განმავლობაში იმ დღიდან, როდესაც მომხმარებელმა აცნობა გამყიდველს ხელშეკრულებიდან გასვლის გადაწყვეტილების შესახებ შემდეგ მისამართზე:

შპს “ე.მიროგლიო საქართველო” - დიკას ოფისი

რუსთაველის 40 ა

თბილისი, საქართველო.

3.12 საქონლის შესაბამისობის სამართლებრივი გარანტიის ფარგლებში გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, მიაწოდოს მომხმარებელს საქონელი, რომელიც შეესაბამება ელექტრონულ მაღაზიაში მოცემულ სპეციფიკაციას და მომხმარებლის მიერ გაგზავნილშეკვეთას. პრეტენზიის გამოთქმა შესაძლებელია, როცა შეძენილი პროდუქტი არ შეესაბამება მხარეთა შორის ყიდვისა და გაყიდვის ხელშეკრულებით დადებულ შეთანხმებას. მხარეთა შეთანხმებაში შეუსაბამობა შეიძლება შედგებოდეს:

ა) პროდუქცია დეფექტურია;

ბ) მიწოდებული საქონელი არ არის იმ რაოდენობის, რაც შეკვეთით იყო გათვალისწინებული;

გ) სხვა პროდუქციაა მიწოდებული;

დ) შეძენილი საქონლის ზომა და ფერი შეუსაბამოა შეკვეთილი პროდუქტების ზომასა და ფერთან.;

ე) მყიდველს მიეწოდა ტრანპორტირების შედეგად დაზიანებული საქონელი;

3.13 პრეტენზია შეიძლება წარედგინოს შპს “ე.მიროგლიო საქართველოს” ამ ზოგადი წესებისა და პირობების მე-10 პუნქტში მითითებულ საკონტაქტო მისამართზე. ამავე დროს, მომხმარებელმა უნდა დააბრუნოს საქონელი 3.8 პუნქტსა და 3.11 პუნქტში მითითებულ მისამართზე 14 დღის ვადაში.

3.14. პრეტენზიის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია უდეფექტო ან სხვა ზომის/ფერის პროდუქტის მიღება. ასევე მას შეუძლია საქონლის დაბრუნება გადახდილი თანხის დაბრუნების სანაცვლოდ. ელექტრონული მაღაზიის კონსულტანტს შეუძლია შესთავაზოს საქონლის ახალ ნივთში ან სულაც ერთ ან მეტ სხვადასხვა პროდუქტში გადაცვლა ფასის გათანაბრების პრინციპით. მომხმარებელი გადაიხდის სხვაობას, თუ სხვა პროდუქტი უფრო ძვირია, ხოლო თუ ახალი პროდუქტის ფასი მომხმარებლის მიერ გადახდილ ფასზე დაბალია სხვაობა ჩანაცვლებულ და ახალ პროდუქტს შორის დაუბრუნდება მომხარებელს.

3.15 საქონლის გადაცვლის ყველა შემთხვევაში ორივე მიმართულების ტრანსპორტირების ხარჯები ეკისრება კლიენტს/მომხმარებელს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გადაცვლა განპირობებულია გამყიდველის ბრალეულობით - მაგალთად, საქონლის შეუსაბამობა ინტერნეტ მაღაზიაში მითითებულ სპეციფიკაციებთან. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს/მომხმარებელს სურს შეცვალოს ან დააბრუნოს პროდუქტი, ეს შეიძლება განხორციელდეს მის მიერ არჩეული საკურიერო კომპანიის მეშვეობით, ამ ზოგადი პირობების 5.8 პუნქტის პირობებით.

4. გადახდის წესები

4.1. კლიენტი/მომხმარებელი იხდის გამყიდველის მიერ გამოცხადებულ პროდუქციის სრულ ფასს. ნაწილობრივი გადახდა არ დაიშვება. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი იხდის პროდუქტის გამოცხადებული ფასის მხოლოდ ნაწილს, ითვლება, რომ მომხმარებელმა უარი თქვა ხელშეკრულებაზე, შედეგად კი გადახდილი თანხა უბრუნდება მას, მასთან შეთანხმებულ ვადაში.

4.2. საქონლის ფასი, რომლის გადახდის ვალდებულებასაც კლიენტი/მომხმარებელი იღებს შეკვეთის განთავსებისას, არის ფასი, რომელიც მითითებულია საიტზე იმ მომენტში, როცა კლიენტი/მომხმარებელი შეკვეთას გზავნის გამყიდველთან, საიტის ფუნქციონალური საშუალებების გამოყენებით; გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ფასის დადგენა საიტის ტექნიკური ხარვეზისა და ფუნქციონალურობის დარღვევის გამო (“bug/ბაგი“) დაფიქსირდა. თუ შეკვეთილი საქონლის ფასში არის ხარვეზი, “ერორი” (‘bug/ბაგი“) შპს “ე.მიორგლიო საქართველო” შეატყობინებს კლიენტს/მომხმარებელს, რაც შეიძლება მალე და მისცემს მას შესაძლებლობას, რომ გააფორმოს შეკვეთა სწორი ფასით ან გააუქმოს იგი.თუ ჩვენ შეკვეთის სწორი ფასის შესახებ არ მივიღებთ დასტურს კლიენტისგან/მომხმარებლისგან არასწორად მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის ან კავშირზე არგამოსვლის გამო, 5 (ხუთი)დღის განმავლობაში სატელეფონო ზარიდან და/ან შპს “ე.მიროგლიო საქართველოდან” ელექტრონული ფოსტიდან შეტყობინების მიღებიდან, რომელიც კლიენტს/მომხმარებელს ამცნობს ტექნიკური ხარვეზისა და არასწორი ფასის შესახებ, შეკვეთა ჩაითვლება გაუქმებულად და გადახდილი თანხა სრულად დაუბრუნდება კლიენტს/მომხმარებელს.შეკვეთის გაფორმებითა და წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების მიღებით კლიენტი/მომხმარებელი ეცნობა და თანხმდება, რომ შპს “ე.მიროგლიო საქართველო”, საიტის ტექნიკური ხარვეზის გამო, არ არის ვალდებული, რომ მას რაიმე პროდუქტი არასწორ, დაბალ ფასად მიაწოდოს. მათ შორის იმ შემთხვევაშიც, თუ კლიენტმა/მომხმარებელმა შეკვეთის განთავსების შემდეგ მისი დასრულების დადასტურება მიიღო.

4.3. შეკვეთის გაგზავნით და წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების მიღებით, კლიენტი/მომხმარებელი ინფორმირებულია და თანხმდება, რომ საქონლისა და მომსახურების ფასები საიტზე მიწოდებისთვის შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს გამყიდველის მიერ. თუმცა, გარდა ფასში ტექნიკური ხარვეზის (bug/“ბაგის“) შემთხვევისა, წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების 4.2 პუნქტის მნიშვნელობით, საიტის მეშვეობით შეძენილი საქონლისა და მიწოდების სერვისების ფასში ცვლილებები არ იმოქმედებს შეკვეთებზე, რომლებზეც კლიენტმა/მომხმარებელმა მიიღო შეკვეთის დადასტურება.

4.4. გადახდა განხორციელებულად ითვლება გამყიდველის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვისას / საბანკო ტრანსფერით/ 3 დღის განმავლობაში ბანკის მიერ დადასტურების დღიდან.

4.5. გადახდის მეთოდს უთითებს კლიენტი/მომხმარებელი შეკვეთის გამყიდველთან წარდგენისას.

4.6. გადახდის ხარჯები მიეკუთვნება კლიენტის/მომხმარებლის ანგარიშს.

4.7. შეკვეთილ პროდუქზე გადახდა შესაძლებელია შემდეგი ფორმებით:

- საბანკო ბარათით გადახდა გამყიდველის საბანკო ანგარიშზე გადახდის სისტემის ან/და გადახდის სერვისის გამოყენებით.

არჩეული გადახდის მეთოდის მიუხედავად, პროდუქტის რეკლამირებული ფასი არ იცვლება და გადახდის დამუშავებაზე დამატებითი გადასახადი არ ირიცხება.

4.8. თითოეული შეკვეთილი პროდუქტისთვის კლიენტი/მომხმარებელი იხდის შეკვეთის დადასტურების მომენტში ელექტრონულ მაღაზიაში მითითებულ ფასს.

4.9. ფასის გადახდის საბანკო ხარჯები და საქონლის მიტანის ტრანსპორტირების ხარჯები არ შედის პროდუქტის ფასში და ეკისრება კლიენტს/მომხმარებელს. შეკვეთის გაგზავნამდე კლიენტს/მომხმარებელს საჭიროების შემთხვევაში ეკისრება დამატებითი გადასახდელი თანხა.

4.10. გამყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს საქონლის ფასის პროგრესირებული შემცირება, სამოქალაქო კოდექსის 65(5)-ე მუხლის მიხედვით.

5. საქონლის მიწოდება

5.1. მიწოდებას ახორციელებს საკურიერო მომსახურების კომპანია “საქართველოს ფოსტა“ / მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე.

5.2. მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ წარმატებით მიღებულ და დადასტურებულ შეკვეთებზე. პროდუქცია გადაეცემა კურიერს შესაბამის მისამართზე მისატანად, ხოლო გადახდილი საკურიერო გადასახადი არის საქონლის მიწოდების დამადასტურებელი საბუთი.

5.3. მომხმარებლის მიერ შეკვეთის მიღების შემდეგ მიწოდების დრო 2-დან 6 სამუშაო დღეა. კამპანიების დროს (შავი კვირა, შავი შაბათი, საშობაო არდადეგები, 8 მარტი და ა.შ.) მიწოდების დრო შეიძლება გაგრძელდეს. კურიერის საშუალებით გაგზავნილი ყველა შეკვეთა მიწოდებულია 'შეამოწმე, სანამ გადაიხდი'(“Review”) ოფციით.

5.4 საქონლის მიწოდების ფასს იხდის კლიენტი/მომხმარებელი და საფასური შემდეგია:

ა/ 'დიკას' მაღაზიაში მიტანის შემთხვევაში - 0 ლარი

ბ/ საკურიერო კომპანია “საქართველოს ფოსტის“ ოფისში ან კლიენტის მისამართზე მიტანისას:

150 ლარამდე ღირებულების შეკვეთა:

● 5 ლარი კლიენტის/მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე მიწოდებისთვის თბილისის ფარგლებში.

●10 ლარი კლიენტის/მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე მიწოდებისთვის საქართველოს სხვა ქალაქებში.

150 ლარზე მეტი ღირებულების შეკვეთისთვის, მიწოდების ღირებულებაა 0 ლარი.

6. პერსონალური მონაცემების უზრუნველყოფა, დამუშავება და დაცვა

6.1. შპს „ე.მიროგლიო საქართველო“ არის კანონიერი ადმინისტრატორი და აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას დიკას ონლაინ მაღაზიის საიტზე შემოსული ინდივიდებისგან და იღებს პასუხისმგებლობას დაიცვას მომხმარებლის კონფიდენციალურობა.

შპს “ე.მიროგლიო საქართველოს” პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ზოგადად არეგულირებს პერსონალური მონაცემების შეგროვების გზას, მათ გამოყენებას, პირობებს, რომლებითაც ისინი შეიძლება გაუმჟღავნდეს მესამე მხარეს და მათი შენახვის გზას.

6.2. ნებისმიერი მომხმარებლისთვის გამყიდველის ვებ-საიტისა და მისი სერვისის გამოყენება ნიშნავს, რომ იგი უკვე გაეცნო პირადი მონაცემებისადმი გამყიდველის პოლიტიკას და ეთანხმება მას.

6. 3. რა სახის პირადი მონაცემები გროვდება?

შპს “ე.მიროგლიო საქართველო” აგროვებს კლიენტების/მომხმარებლების მხოლოდ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც შესაბამისია, აუცილებელია, დაკავშირებულია საჭირო მიზნებთან („მონაცემთა მინიმიზაცია“), რომელიც არ მოიცავს პერსონალური მონაცემების სპეციალურ კატეგორიას („სენსიტიურ მონაცემებს“). შეგროვებული პირადი ინფორმაცია მოიცავს სახელს, მისამართს, ელფოსტის მისამართს, ტელეფონის ნომერს და IP მისამართს.

6.4. პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც შპს “ე.მიროგლიო საქართველო” აგროვებს მის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებთან დაკავშირებით, დიკას ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტის მეშვეობით, ყოველთვის მუშავდება მხოლოდ კონკრეტული მიზნით. მონაცემები, თავის მხრივ, მოწოდებულია კლიენტის/მომხმარებლების მიერ და არ მუშავდება ამ მიზნებთან შეთავსებელი გზებისთვის.

6.5. შპს “ე.მიროგლიო საქართველო”, რომელიც ამუშავებს მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს, უზრუნველყოფს უსაფრთხოებისა და დაცვის შესაბამის დონეს არაავტორიზებული ან უკანონო დამუშავებისა და დაკარგვის, განადგურებისა ან დაზიანების წინაააღმდეგ, ამ მიზნით შესაბამისი ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომების გამოყენებით.

6.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები

შპს “ე.მიროგლიო საქართველო”” ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს ლეგიტიმურ საფუძველზე, რადგან პირადი მონაცემები მოწოდებულია მომხმარებლების მიერ ვებსაიტის საშუალებით შემოთავაზებულ პროდუქტსა და მომსახურებასთან დაკავშირებით ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების ფარგლებში ან საჭიროების შემთხვევაში - მარეგულირებელი პირობების შესასრულებლად დიკას ონლაინ მაღაზიის პლატფორმის/საიტის გამოყენებისას. პერსონალური მონაცემების დამუშავების ძირითადი მიზეზი არის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების გაფორმება, როდესაც მომხმარებლებს სურთ გარკვეული პროდუქციის შეძენა; მათი დამუშავება ხდება დიკას ონლაინ მაღაზიაში დარეგისტრირებისას და/ან ჩვენი რომელიმე სერვისის ან ფუნქციის გამოყენებისას. თუმცა არსებობს სხვა მიზეზები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ადმინისტრატორს დაამუშავოს ისინი, როგორებიცაა: მისი ინტერესი უპასუხოს მომხმარებელთა შეკითხვებს, ან მათი თანხმობა სარეკლამო შეტყობინებების მიღებასთან დაკავშირებით.

6.7 პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მიზნები

შპს “ე.მიროგლიო საქართველოს” მიერ კლიენტების/მომხმარებლების პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება გამოწვეულია:

- მომხმარებლების ონლაინ მაღაზიაში რეგისტრირების ადმინისტრირებისთვის;

- ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების შემდგომი შემუშავების, განხორციელებისა და განხორციელებისთვის, რომელიც იდება ადმინისტრატორსა და მომხმარებელს შორის ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდის მეშვეობით;

- მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონლის იდენტიფიცირებისათვის;

- სარეკლამო შინაარსის წერილების მისაღებად შეთავაზებებზე/აქციებზე/სტატიებზე, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლებისთვის;

- რე-მარკეტინგის გამოყენებისთვის, ფეისბუქის ჩათვლით;

- კლიენტის მოსაზრებების გათვალისწინებზე შემოთავაზებულ პროდუქტზე;

- ონლაინ მაღაზიის სტატისტიკური ან სხვაგვარი ანალიზის მიზნით;

- წინამდებარე წესებში, კონფიდეციალურობის პოლიტიკაში დამატებების, ცვლილებების ან სერვისის წესებში დამატებების, ცვლილებების შესახებ შეტყობინების მიზნით.

6.8 როგორ გროვდება პერსონალური ინფორმაცია

კლიენტები ნებაყოფლობით წარმოადგენენ პირად ინფორმაციას გამყიდველის ვებ-საიტის - www.dikastore.ge -ს გამოყენებით. მაგალითად, კონკრეტულ ნივთსა ან სერვისზე მოთხოვნის გაგზავნისას, ან შპს “ე.მიროგლიო საქართველოს” მიერ შემოთავაზებული საქონლის შეკვეთის პროცესში, დიკას ონლაინ მაღაზიის მეშვეობით. განსაკუთრებით, როცა კლიენტი/მომხმარებელი ავსებს მის პირად მონაცემებს, რაც არის პლატფორმის გარკვეულ ფუნქციებსა ან სერვისებზე წვდომის პირობა. მითითებული ვე